Proszę czekać...

REGULAMIN API AMTRA

Niniejszy  Regulamin  (dalej:  „Regulamin”)  określa  zasady  i  warunki  korzystania  z  zasobów oferowanych przez właściciela serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.amtra.pl w postaci API AMTRA – dostępnej pod adresem https://produkt.amtra.pl/, stanowiących bazę wiedzy o indeksach z oferty Amtra. Korzystanie z zasobów API AMTRA możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 1

Definicje

 1. Operator - Amtra Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 625-000-92-41, o nadanym numerze REGON: 272530098, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000063436, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
 2. Serwis – strona internetowa (witryna) dostępna pod adresem https://produkt.amtra.pl, której właścicielem jest Amtra Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 625-000-92-41, o nadanym numerze REGON: 272530098, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wschód Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000063436, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
 3. API AMTRA – funkcjonalność oferowana przez Amtra i dostępna pod adresem https://produkt.amtra.pl/ obejmująca odpowiednie funkcje i informacje o produktach z oferty Amtra
 4. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna korzystająca z zasobów API AMTRA
 5. Partner Amtra – użytkownik, z którym Amtra współpracuje w zakresie sprzedaży produktów z oferty Amtra
 6. Regulamin – niniejszy regulamin API AMTRA

§ 2

Dostęp

 1. Korzystanie z API AMTRA możliwe jest za pośrednictwem powszechnie stosowanych w tym celu przeglądarek internetowych, zarówno na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) jak i komputerach z dostępem do sieci internet.
 2. API AMTRA oferuje dwie kategorie dostępu (funkcjonalności):
  1. Informacje o produktach z oferty Amtra tj. indeks, nazwa produktu, karta msds, zdjęcia produktu, miniatura zdjęcia, opis produktu, kody GTU/CN/PKWiU/MPP oraz numer EAN oraz podstawowe funkcjonalności tj. dostępne są dla wszystkich użytkowników,
  2. Informacje o produktach z oferty Amtra tj. – wskazane w pkt. 2a oraz dodatkowe: wymiary i wagi produktów, wymiary i wagi opakowań, kraj pochodzenia produktów;   oraz zaawansowanych funkcjonalności tj. wyszukiwanie wielokrotne oraz tworzenie i udostępnianie plików xml, tworzenie zindywidualizowanych widoków -  dostępne będą dla zarejestrowanych użytkowników.
 3. Rejestracja dostępna jest wyłącznie dla partnerów Amtra oraz kontrahentów kooperujących z partnerami AMTRA.

§ 3

Rejestracja

 1. Partner Amtra składa wniosek o udzielenie dostępu do API AMTRA poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem  https://produkt.amtra.pl/ w zakładce „Zarejestruj się”.
 2. W ramach formularza rejestracyjnego Partner Amtra akceptuje obowiązującą wersję Regulaminu ( w tym zgody marketingowe oraz klauzulę informacyjną RODO) oraz Polotyke Prywatności i Cookies, których treść zostanie udostępniona w toku procesu rejestracji
 3. Poprawne zakończenie procesu rejestracji oraz udzielenie Partnerowi Amtra dostępu do rozszerzonych funkcjonalności następuje po potwierdzeniu przez Partnera Amtra procesu rejestracyjnego poprzez kliknięcie w link przesłany na podany podczas rejestracji adres mailowy.
 4. Potwierdzenie rejestracji, o którym mowa w ust. 3 równoznaczne jest z uwzględnieniem Partnera w bazie partnerów Amtra oraz wyrażeniem przez Partnera Amtra zgody na przesłanie informacji handlowych i marketingowych przez Amtra.

§ 4

Zasady wykorzystywania zasobów

 1. Użytkownicy korzystający z API AMTRA ponoszą wszelką odpowiedzialność za niezgodne z niniejszym Regulaminem, a także w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wykorzystanie informacji oraz funkcjonalności oferowanych przez API AMTRA
 2. Amtra oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie w zakresie materiałów udostępnianych w ramach API AMTRA, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych, a także skryptów i funkcjonalności składających się na API AMTRA. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z API AMTRA wyłącznie w zakresie wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Informacje udostępnione Użytkownikowi w ramach dostępu do API AMTRA mogą być wykorzystywane wyłącznie do:
  1. zasilania systemów sprzedażowych partnerów Amtra,
  2. zasilania oferty sklepów internetowych partnerów Amtra, które posiadają produktu z oferty Amtra,
  3. celów marketingowych i promocyjnych partnerów Amtra, pod warunkiem zapewnienia braku naruszenia praw autorskich (w szczególności w zakresie korzystania z logotypów poszczególnych marek oraz zdjęć produktów).
 4. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie treści pozyskanych za pośrednictwem API AMTRA, chyba że Amtra wyrazi pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę na piśmie na wprowadzenie zmian.
 5. Każdy stwierdzony przypadek wykorzystania API AMTRA w celach innych niż określone w ust. 2 stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu oraz uprawnia Operatora do zablokowania oraz usunięcia konta użytkownika.
 6. Za naruszające postanowienia Regulaminy uważa się w szczególności wykorzystanie zasobów i informacji dostępnych za pośrednictwem API AMTRA:
  1. w sposób naruszający prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych i innych oznaczeń, w szczególności mogące wprowadzać odbiorców w błąd,
  2. do prezentowania w serwisach osób trzecich.

§ 5

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sprzeczne z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa wykorzystanie informacji i funkcjonalności API AMTRA,
  2. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług przez Operatora lub wystąpienia braku ciągłości w ich świadczeniu,
  3. sposób wykorzystania funkcjonalności i informacji pozyskanych przez Użytkowników za pośrednictwem API AMTRA,
  4. aktualność udostępnianych zasobów. Użytkownik każdorazowo powinien potwierdzić aktualność informacji oraz zasobów pozyskanych za pośrednictwem API Amtra.
 2. Wszelkie informacje, w szczególności kody GTU, informacje dotyczące stosowania MPP podlegają indywidualnej weryfikacji przez Użytkownika. Amtra wskazuje, że umieszczenie w niniejszym dokumencie kodów GTU oraz informacji odnoszącej się do stosowania metody MPP ma charakter wyłącznie poglądowy i nie zwalania Użytkownika z obowiązku ich weryfikacji, a Amtra nie ponosi względem Użytkownika żadnej odpowiedzialności za ewentualne posłużenie się bądź wykorzystanie ww. informacji w celach podatkowych.

§ 6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Operator.
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji i korzystania przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności API AMTRA.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do serwisu API AMTRA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”).
 4. Dane osobowe dotyczące Użytkowników przetwarzane są między innymi w następujących celach:
  1. sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania API AMTRA,
  2. tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania API AMTRA
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Operatora w stosunku do Użytkownika,
  4. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z API AMTRA,
  5. tworzenia kopii i przechowywania danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta oraz korzystania z pełnej funkcjonalności API AMTRA
 6. Dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:  upoważnieni  pracownicy  Operatora oraz inne podmioty, któremu przekazano dane osobowe w związku z usługą administrowania i utrzymania API AMTRA na podstawie odpowiednich umów.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz ograniczenie ich przetwarzania.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie.
 10. Realizacja praw, o których mowa w ust. 8 i 9 możliwa jest za pośrednictwem adresu mailowego rodo@amtra.pl, a także bezpośrednio w siedzibie Operatora.

 § 7

Postanowienia końcowe

 1. Amtra zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, która staje się skuteczna po poinformowaniu Partnera, w formie wiadomości mailowej wysłanej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, poprzez przesłanie
 2. Partnerowi Amtra przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie wprowadzonych do Regulaminu zmian. W tym wypadku Amtra usunie konto użytkownika, który nie wyraził wniósł sprzeciw.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z API Amtra oraz żądać usunięcia konta. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: rodo@amtra.pl w treści formułując wniosek o usunięcia konta API Amtra.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszego regulaminu rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo wg siedziby Amtra.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki Prywatności dostępnej pod adresem https://produkt.amtra.pl/polityka.
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 Amtra Sp. z o.o. | Regulamin | Polityka prywatności | « www.amtra.pl